ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχετικά με το GoSport

Η ευρωπαϊκή δράση GoSport έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, μέσα από την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία και Κύπρο.

Το GoSport στοχεύει:

Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι του GoSport

Θα εκπονηθεί μελέτη

αναφορικά με τον τρόπο που οι αθλητικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται, διαχειρίζονται και επικοινωνούν θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας.

Θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο

αναγνώρισης πρακτικών κοινωνικής ευθύνης και τρόπων ένταξής τους στους αθλητικούς οργανισμούς.

Θα δημιουργηθούν και θα ψηφιοποιηθούν

εργαλεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης αθλητικών σωματείων και ακαδημιών – κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών – πάνω στην εφαρμογή των αρχών χρηστής διακυβέρνησης μέσω της κοινωνικής ευθύνης.

Θα πραγματοποιηθούν 5 ενημερωτικές εκδηλώσεις

στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και την Ιταλία, καθώς και ένα τελικό συνέδριο στην Αθήνα.​