ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχετικά με το GoSport

Η ευρωπαϊκή δράση GoSport έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, μέσα από την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία και Κύπρο.

Το GoSport στοχεύει:

  • Να ενισχύσει τις ικανότητες και τις γνώσεις των αθλητικών οργανισμών και ομάδων – επαγγελματικών και ερασιτεχνικών – ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας στην πολιτική τους.
  • Να βελτιώσει τις γνώσεις των αθλητικών οργανισμών ως προς το πώς αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται θέματα κοινωνικής ευθύνης – ειδικά όσον αφορά στην καταπολέμηση της βίας, την αντιμετώπιση ρατσιστικών συμπεριφορών και διακρίσεων και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης.
  • Να κάνει ευρύτερα γνωστό τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση ενός αθλητικού οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική ευθύνη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική ευθύνη επικοινωνείται ενός των οργανισμών.
  • Να προσφέρει στους αθλητικούς οργανισμούς και στους επαγγελματίες τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των οργανισμών, των μελών τους και της κοινωνίας και να εντάξουν πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας στην πολιτική τους.
  • Να προωθήσει την αρχή της συμμετοχικότητας στον αθλητισμό μέσω της κοινωνικής ευθύνης.

Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι του GoSport

Θα εκπονηθεί μελέτη

αναφορικά με τον τρόπο που οι αθλητικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται, διαχειρίζονται και επικοινωνούν θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας.

Θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο

αναγνώρισης πρακτικών κοινωνικής ευθύνης και τρόπων ένταξής τους στους αθλητικούς οργανισμούς.

Θα δημιουργηθούν και θα ψηφιοποιηθούν

εργαλεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης αθλητικών σωματείων και ακαδημιών – κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών – πάνω στην εφαρμογή των αρχών χρηστής διακυβέρνησης μέσω της κοινωνικής ευθύνης.

Θα πραγματοποιηθούν 5 ενημερωτικές εκδηλώσεις

στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και την Ιταλία, καθώς και ένα τελικό συνέδριο στην Αθήνα.​